មេរៀន Adobe Photoshop CS6 ជាភាសាខ្មែរ ភាគ១ | Khmer Knowledge

Beginners
មេរៀន Adobe Photoshop CS6 ជាភាសាខ្មែរ ភាគ១ | Khmer Knowledge
***************************************
Khmer Knowledge Free Online video tutorials
ជា Channel មួយដែលផ្តល់នូវវីដេអូចំណេះដឹងគ្មានដែនកំណត់ និងប្រសិទ្ធិភាពនៃវីដេអូកម្រិត HD ។ ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែចុច Subscribe នោះអ្នកនឹងរៀន Free នូវចំណេះដឹងទាំងនេះ ៕
***************************************
♥ All Videos : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sFVSDVAPUzzyUzmYAMndP5G
♥ Adobe Photoshop CS6:https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sGRRdnWr_Wxz_dM1-3MGNji
♥ AutoCAD Khmer tutorials : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sHnoCVcWzxwlWPw4Yp0AxXH
♥ AutoCAD 2018 tutorial : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sFUN1ih0KbQajKIlUBTjr1k
♥ AutoCAD Khmer Full for Engineer : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sF5KSIzwH9b_T5Nx5mXEooD
♥ Microsoft word advanced : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sEiRiOUtq8EAzZdiBkq7Mle
♥ OPERACY​​ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sGRRdnWr_Wxz_dM1-3MGNji
♥ Sony Vegas​​ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLiRSzv8_B6sHQSnzkrQyF3M-qjE8vKZZm
If you want get more update from my channel, You can follow up with me by subscribe my YouTube Channel or like me on Facebook Page.
Follow on:
***************************************
♥ Facebook Name: Entertainment And Knowledge
♥ Facebook page : https://www.facebook.com/7khmer/
♥ YouTube Search : khmer knowledge
♥ YouTube :http://youtube.com/khmerknowledge999
♥ PLEASE SUBSCRIBE : https://www.youtube.com/channel/UCgwkjtRsTDMf_reD4neeB2Q?sub_confirmation=1
PLEASE SUBSCRIBE, COMMENT, SHARE if you like ! Thanks !
***************************************

Products You May Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *